Dipotšišo tše di botšišwago kgafetšakgafetša

Re kwešiša gore ga go ditiragalo tše pedi tše di ka swanago. Go araba tše dingwe tša dipotšišo tše o ka bago le tšona, re hlamile lenaneo la dipotšišo tše re di botšišwago kgafetšakgafetša ka mehla. Gopola gape gore o ka re letšetša mogala ge go na le tshedimošo ye o e hlokago.

Road Accident Fund (RAF) e fana ka tšhireletšo go bašomiši ka moka ba ditsela tša Afrika Borwa (badudi ba ka nageng le badudi ba dinagadišele) bao ba hweditšego dikgobalo goba ba lahlegetšwego ke bao ba ba ratago ka lebaka la go amega kotsing ya sefatanaga ka nageng ya Afrika Borwa.

Motho mang goba mang yo a hweditšego kgobalo e kgolo kotsing ya sefatanaga gomme e se yena a bakilego kotsi, o na le sebaka sa go atlega go kleime yeo a e dirago kgahlanong le RAF.

Road Accident Fund (RAF) e hwetša thušo ya ditšhelete go motšhelo wa makhura maemong a bosetšhaba gomme e hlomilwe ka morero o le noši wa go fana ka tšhireletšo ye e ka kgonagalago ka kakaretšo go batšwasehlabelo ba dikotsi tša ditseleng, bao ba hweditšego dikgobalo ka mellwaneng ya Afrika Borwa.

Road Accident Fund e fana ka phumolameokgo go: ditshenyegelo tša kalafo tše di hlotšwego ke go amega kotsing ya sefatanaga, ditshenyegelo tša poloko ge go ka hlaga lehu le le hlotšwego ke kotsi goba go hlokofalelwa ke motho yo a le hlokometšego, ge motho yo a tsenyago letseno ka lapeng a hlokofala goba a gobala gašoro ka lebaka la go hloka šedi ga motho yo mongwe. Phumolameokgo e tla lefša fela ke RAF ge modirakgopelo a ka laetša gore go na le motho yo mongwe yo a swanetšego go rwešwa maikarabelo gannyane goba ka botlalo go kotsi ya sefatanaga.

Baotledi, banamedi, basepelakamaoto, baotledi ba dipaesekela le baotledi ba dithuthuthu ka moka ba ka kleima go tšwa go Road Accident Fund. Se se dirišwa ge fela e le gore ga ba rwešwe maikarabelo ka botlalo go kotsi le gore motho yo a hlotšego kotsi e be e le mootledi wa sefatanaga se se šomišago peterole goba tisele. 

Ee, RAF e šireletša le badudi ba dinagadišele, ge e ba kotsi e hlaga ka ditseleng tša ka nageng ya Afrika Borwa.

RAF e phumola meokgo bamalapa ge ba lobile motho yo a ba hlokometšego go lehu la motho yo a bego a rwele maikarabelo a go fepa balapa. Gape o ka kleima le phumolameokgo go ditshenyegelo tša poloko.

Aowa. RAF e na le kgahlego go motho yo a rwešwago maikarabelo a go hlola kotsi le gore o bile le seabe gakaakang. Motho yo a otlelago a se na laesentshe ga a bonwe bjalo ka yo a hlokago šedi. Mootledi yo a se nago laesentshe le yena a ka kleima phumolameokgo go RAF.

Ge e ba o hweditše kgobalo go kotsi ya sefatanaga o be o le mošomong, o tla kgona go dira kleime kgahlanong le RAF le ge e ba go dirilwe gape le kleime ya kgobalo ya ge o le mošomong kgahlanong le WCC.

Ke fela tatago goba mmago ngwana wa madi yo a ka dirago kleime legatong la ngwana. Bahlokomedi bao ba beilwego ke kgorotsheko ba ka kleima, ge fela ba swere bohlatse bjo bo nyakegago bja taelo ya kgorotsheko.

RAF e tla šogana fela le dikleime tša badiradikgopelo go dikotsi tše di hlagilego ka mellwaneng ya ka nageng ya Afrika Borwa.

Sekhwama se fana ka tšhireletšo go Maafrika Borwa le badudi ba dinagadišele ba ba amegilego go dikotsi mo ditseleng tša Afrika Borwa.

Go tla swanelwa gore go latelwe ditshepedišo tše di itšego ge go dirwa kleime go tšwa go Road Accident Fund. Magareng ga dingwalwa tše di nyakegago go akaretša tše di latelago: tshedimošo ya motheo, tlhalošo ya kotsi, difatanaga le makala ao a amegago, tšhelete ye o e kleimago bjalo ka ditshenyegelo, bjalobjalo. Pego ya ngaka, ye e sepelago mmogo le afidabiti le dipego tša maphodisa, ditatamente tša dihlatse, le bohlatse bjo bongwe le tšona di a hlokega go thekga kleime ya gago.

Molao wo o dirišwago ka kakaretšo o bolela ka mengwaga ye 3 (meraro) go ditiragalo tšeo motho yo a hlotšego kotsi a tšhabilego (moo go sa tsebjego maina a motho yo mongwe yo a amegilego), nako ye gabjale e fokoditšwe go ba mengwaga ye 2.

RAF Büddy o gatelela kudu gore go šomišwe khamphani ya baemedi ba semolao ye e botegago, ka gona hwetša lefelo le dintlha ka botlalo tša moo Road Accident Fund e hwetšwago gona:

Aterese ya Kontorokgolo: 38 Ida Street, Menlo Park, Pretoria

Aterese ya Poso: Private Bag x2003, Menlyn, 0063

Mogala: (012) 429 5000

Fekese: (012) 429 5500

Senthara ya Tshedimošo: 0860 23 55 23

www.raf.co.za

Difomo di hwetšagala go wepesaete ya Road Accident Fund e lego: https://www.raf.co.za/Claims/Pages/Claim-Forms.aspx

Go na le baemedi ba semolao bao ba botegago bao ba šomago thwii ka dikleime tša RAF. O ka dira dinyakišišo inthaneteng, le go kgopela maele go tšwa bathong ba bangwe go hwetša moemedi yo mokaonekaone wa semolao yo a ka go thušago – goba o ka ikgokaganya le RAF Büddy yo a ka go romelago go khamphani ya semolao ye e botegago.

Molao wa RAF o sa gatelela gore go tlišwe khophi ya kleime ka seatla go RAF goba e romelwe ka poso ye e retšisetarilwego.

 • Nomoro ya molato ya SAPS le leina la seteišene sa maleba sa maphodisa;
 • Afidabiti ya karolo ya 19 (f) (ye e hlathollago tsela yeo kotsi e hlagilego ka gona);
 • Maina le dintlha tša kgokagano tša bahlankedi ba sephethephethe bao ba bilego gona lefelong la kotsi
 • Khopi ya Pukwana ya gago ya Boitsebišo
 • Pego ya tša kalafo ye e nyakegago go ya ka molao
 • Dikhopi tša disetifikheiti tša matswalo moo go amegilego bana
 • Pampiri ya bohlatse bja kamogelo ya mogolo ya dikgwedi tše e ka bago tše 3 pele ga go hlaga ga kotsi
 • Tshedimošo ka botlalo ya bengmošomo
 • Dintlha ka botlalo tša dingaka tše di go alafilego le/goba bašomedi ba tša kalafo
 • Dintlha ka botlalo tša dihlatse dife goba dife.
 • Diswantšho tša lefelong leo go hlagilego kotsi
 • Diswantšho tša difatanaga tše di amegilego
 • Diswantšho tša dikgobalo tše di bonagalago
 • Diakhaonte tša ditshenyegelo tše di dirilwego tša poloko
 • Ditshenyegelo tše di dirilwego tša kalafo
 • Dintlha ka botlalo tša Setlamo sa thušo ya Kalafo

Ditshenyegelo tša peleng le tša bjale tša kalafo, go lahlegelwa ke letseno goba bokgoni bja go hwetša letseno, go loba motho yo a le hlokometšego, ditshenyegelo tše di beetšwego mellwane tša poloko, le *ditshenyegelo ka kakaretšo.

*Tše di hlokegago gore modirakgopelo a be le maswanedi ke: 30% tša kelo ya Bogologadi bja Mmele ka Moka goba ka fase ga seo se bitšwago “Diteko tše hlokago Tlhalošo” (ga go laetšwe ditshenyegelo ka botlalo gomme go swanetše go tšweletšwa bohlatse).

Tshedimošo ka botlalo ya lekala le lengwe/mootledi yo mongwe ka moo o ka kgonago. Tshedimošo ka botlalo ya dihlatse ka moo o ka kgonago, dinomoro tša boitsebišo, dinomoro tša diselefoune, diaterese, bjalobjalo. Diswantšho tša boemo bja difatanaga. Diswantšho tša tshenyo go difatanaga tše di amegilego. Dintlha ka botlalo tša balaolasephethephethe goba maphodisa ao a bilego lefelong la kotsi. Maina le dintlha ka botlalo tša bahlankedi ba tša tšhoganetšo.

Kleime e ka dirwa ka poso ye e ngwadišitšwego go RAF go Posokantoro ya kgauswi. O tla fiwa selipi sa bohlatse bja ngwadišo seo se nago le setempe sa Posokantoro bjalo ka bohlatse bja gore o dirile kleime.

Dihlatse di bopa karolo ye bohlokwa kudu ya tshepedišo ya kleime, le gona badiradikgopelo ba tla swanelwa ke go tšweletša bohlatse bja gore yena goba mofepalapa yo a hlokofetšego ga se yena a bakilego kotsi. RAF Büddy e šišinya gore o leke go hwetša ditatamente tše ka pela ka moo go ka kgonagalago ka ge batho ba ka hudugela mafelong a mangwe goba ba se sa ba le kgahlego ya go thuša ge nako e le gare e sepela.

RAF e ka se lefe tshenyo go sefatanaga, sethuthuthu, paesekela goba didirišwa dife goba dife tša gago tše di sentšwego nakong ya kotsi.

Ditefelo go tšwa go Road Accident Fund di ka se lefišwe motšhelo.

Kleime ye nngwe le ye nngwe ke ya moswananoši le gona ditefelo di a fapafapana. Go ya ka pego ya ngwaga ya 2020 ya RAF, tšhelete ya magareng ye e lefetšwego go ya ka kleime e bile R138,010,

R826,007 e bile tefelo ya magareng ya go lahlegelwa ke letseno, R482,291 e bile tefelo ya magareng ya ditshenyegelo ka kakaretšo, R18,568 e bile tefelo ya magareng ya ditshenyegelo tša kalafo. Go lebeletšwe mohuta wa kotsi ye e go hlagetšego, phumolameokgo ye e lefšago e ka feta tekanyetšo ye goba ya ba ka fase.

Ditshenyegelo tša poloko go lefelwa fela ditshenyegelo tša phihlo goba go fišwa ga setopo go ba molora. Go reka maswika a segopotšo le ditshenyegelo tše dingwe tša meletlo go swana le go rekwa ga mapolomo, go ngwala dipampišana, le go reka dijo le dino GA DI akaretšwe. RAF e tla šomiša fela diakhaonte tšeo di kgethilwego. Ke fela motho yo a lefetšego ditshenyegelo yo a ka kleimago.

Phumolameokgo e lefša matšatšing a 180 go tloga go tšatšikgwedi ya tharollo ya bothata goba tšatšikgwedi ya taelo ya kgorotsheko.

O se lebale gore go adimišwa tšhelete go boima go e lefela morago.  Ge e ba o hloka tšhelete, magato a makaone ao o ka a tšeago ke go rerišana se le balapa goba bagwera go bona ge ba ka kgona go go thuša.  Ge go sa kgonagale, o ka boledišana le panka ya gago go bona ge e ba o ka hwetša kadimo ya tšhelete.

Ge ditharollo tše tše pedi di sa kgonagale, o ka nyakišiša mabapi le go dira kgopelo ya go hwetša tšhelete ka pejana go tšwa go mokgatlo wo o botegago.

Ikgokaganye le Buddy yo a tla go romelago go khamphani ye e botegago ye e fanago ka thušo ya ditšhelete.