Imibuzo Ebuzwa Njalo

Siyaqonda ukuthi azikho izigameko ezimbili ezifanayo. Ukuze siphendule eminye yemibuzo ongase ube nayo sihlanganise uhlu lwemibuzo esivame ukuyibuzwa njalo. Khumbula futhi, ukuthi ungamane uchofoze ensizeni yakho noma usishayele ucingo nganoma yiluphi olunye ulwazi ongase uludinge.

Isikhwama Esibhekelela Izingozi Zomgwaqo (i-RAF) sihlinzeka ngomshwalense kubo bonke abasebenzisi bomgwaqo baseNingizimu Afrika (izakhamuzi kanye nabantu bangaphandle) abalimele noma abashonelwe abathandekayo ngenxa yokushayisana kwezimoto phakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.

Noma ubani olimale kanzima engozini yemoto futhi okungeyena yedwa imbangela yengozi kufanele abe nethuba elihle lokufaka ngempumelelo isicelo sokukhokhelwa e-RAF.

Isikhwama Esibhekelele Izingozi Zomgwaqo (i-RAF) sixhaswe ngemali yentela kazwelonke yamafutha (fuel levy) futhi sakhiwe ngenhloso eyodwa yokuhlinzeka ngosizo olubanzi ngangokunokwenzeka kuzisulu zezingozi zomgwaqo, abalimele ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.

I-Road Accident Fund ihlinzeka ngesinxephezelo salokhu: izindleko zezokwelapha ezibangelwa ingozi yemoto, izindleko zomngcwabo esimweni sokushona okudalwe ingozi noma ukulahlekelwa imali yokondla, uma umnikezeli wemali oyinhloko womuzi eshonile noma elimala kanzima ngenxa ubudedengu bomunye umuntu.Isinxephezelo sizokhokhwa yi-RAF kuphela uma ummangali engabonisa ukuthi kukhona omunye owayenecala ngokwengxenye noma ngokuphelele ngokushayisana kwezimoto.

Abashayeli, abagibeli, abahamba ngezinyawo, abashayeli bamabhayisikili nabashayeli bezithuthuthu bangafaka izicelo zokukhokhelwa ku-Road Accident Fund. Lokhu kusebenza inqobo nje uma bekungebona abadale ingozi futhi inqobo nje uma umuntu odale ingozi kungumshayeli wemoto ehamba ngophethiloli noma ngodizili. 

Yebo, i-RAF iyabavikela abantu bangaphandle, uma ingozi yenzeke ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.

I-RAF inxephezela imindeni ngokulahlekelwa ukwesekwa esimweni sokushona kowondlayo. Ungakwazi nokufaka isicelo sokunxeshezelwa ngezindleko zomngcwabo.

Cha. I-RAF inentshisekelo yokwazi ukuthi ubani owayenecala ngale ngozi futhi ngezinga elingakanani. Umuntu oshayela ngaphandle kwelayisensi akabonwa njengobudedengu. Umshayeli ongenalayisensi usengafaka isicelo sesinxephezelo e-RAF.

Uma walimala engozini yemoto ngesikhathi usemsebenzini, uyokwazi ukufaka isicelo sokunxeshezelwa e-RAF ngisho noma isicelo sokulimala emsebenzini sasifakwe naku-WCC.

Ubaba noma umama wengane oyizalayo kuphela ongafaka isicelo sokukhokhelwa egameni lengane. Abanakekeli abaqokwe yinkantolo bangafaka isicelo sokukhokhelwa, kuphela uma benobufakazi obudingekayo noma umyalelo wenkantolo.

I-RAF izocubungula kuphela izicelo zabafake izicelo zokukhokhelwa lapho izingozi zenzeke ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.

Lesi sikhwama sihlinzekela ukuvikeleka kubantu baseNingizimu Afrika kanye nabokufika ababandakanyeka ezingozini emigaqweni yaseNingizimu Afrika.

Kuzodingeka ukuthi kulandelwe imigudu eqondile uma ufaka isicelo e-Road Accident Fund. Amadokhumenti adingekayo ahlanganisa kodwa awagcini nje: emininingwaneni eyisisekelo, imininingwane yengozi, izimoto nabathintekayo, inani olifunayo njengesinxephezelo, njll. Umbiko kadokotela, ohambisana ne-afidavithi enemibiko yamaphoyisa, izitatimende zofakazi, nobunye ubufakazi nakho kuyadingeka ukuze kusekelwe isicelo sakho sokukhokhelwa.

Umthetho ojwayelekile iminyaka emi-3 (emithathu) nokho uma ushayiswe umuntu wabaleka (lapho omunye umuntu obandakanyekayo engaziwa ukuthi ubani), lesi sikhathi sehliswa sibe iminyaka emi-2.

U-RAF Büddy uncoma kakhulu ukuthi kusetshenziswe inkampani yabammeli enedumela elihle, futhi nansi imininingwane yekheli le-Road Accident Fund:

Ikheli leHhovisi eliyinhloko: 38 Ida Street, Menlo Park, Pretoria

Ikheli Leposi: Private Bag x2003, Menlyn, 0063

Ucingo: (012) 429 5000

Ifeksi: (012) 429 5500

Isikhungo Sezingcingo: 0860 23 55 23

www.raf.co.za

Kunabameli abahlonishwayo ababhekana ngqo nezicelo zokukhokhelwa ze-RAF. Ungenza ucwaningo lwakho ku-inthanethi, futhi ucele iseluleko kwabanye ukuze uthole ummeli ongcono kakhulu ongakusiza – noma ungamane uthinte i-RAF Büddy ukuze ikudlulisele enkampanini yabameli ehlonishwayo.

Umthetho we-RAF usadinga ukuthi ikhophi eyiphepha yesicelo sokukhokhelwa ihanjiswe ngesandla e-RAF noma ithunyelwe ngeposi elibhalisiwe.

 • Inombolo yecala yakwa-SAPS kanye negama lesiteshi samaphoyisa esifanele;
 • I-afidavithi Yesigaba 19 (f) (echaza indlela ingozi eyenzeka ngayo);
 • Amagama nemininingwane yokuxhumana yamaphoyisa omgwaqo abeze endaweni yesigameko
 • Ikhophi kamazisi wakho
 • Umbiko wezempilo odingekayo osemthethweni
 • Amakhophi ezitifiketi zokuzalwa uma kubandakanyeka izingane
 • I-salary advice okungenani yezinyanga ezi-3 ngaphambi kwengozi
 • Imininingwane egcwele yabaqashi
 • Imininingwane yabo bonke odokotela abelaphayo kanye/noma abasebenzi bezokwelapha
 • Imininingwane yanoma yibaphi ofakazi
 • Izithombe zendawo yesigameko
 • Izithombe zezimoto ezibandakanyekayo
 • Izithombe zokulimala okubonakalayo
 • Ama-akhawunti ezindleko zomngcwabo acacisiwe
 • Izindleko zokwelashwa ezishiwo
 • Imininingwane ye-Medical Aid

Izindleko zezokwelapha zesikhathi esidlule nezesikhathi esizayo, ukulahlekelwa umholo noma amandla okuthola imali, ukulahlekelwa ukwesekwa, izindleko zomngcwabo ezinomkhawulo, kanye *nomonakalo ojwayelekile.

*Okudingekayo ukuze ofaka isicelo sokukhokhelwa abe ofanele anxeshezelwe: 30% Isilinganiso Sokukhinyabezeka Komuntu Wonke noma ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi “Ukuhlolwa Okulandisayo” (umonakalo jikelele awunikeziwe futhi kufanele ufakazelwe).

Imininingwane eminingi yomunye umuntu/umshayeli ngangokunokwenzeka. Imininingwane eminingi yofakazi ngokusemandleni akho, izinombolo zikamazisi, izinombolo zomakhalekhukhwini, amakheli, njill. Izithombe zokuma kwezimoto. Izithombe zomonakalo kuzo zonke izimoto ezithintekayo. Imininingwane yanoma yimaphi amaphoyisa omgwaqo noma amanye amaphoyisa endaweni yesigameko. Amagama nemininingwane yabasebenzi bezimo eziphuthumayo.

Isicelo singafakwa ngeposi elibhalisiwe kwa-RAF ePosini eliseduze. Isiliphu esibhalisiwe esinesigxivizo sosuku sasePosini siyoba ubufakazi bokuthi usifakile.

Ofakazi bayingxenye ebaluleke kakhulu yenqubo yokufaka isicelo sokukhokhelwa, futhi abafake izicelo banomthwalo wokuqinisekisa ukuthi yena noma umufi kwakungeyena yedwa oyimbangela yengozi. U-RAF Büddy uncoma ukuthi uzame futhi uthole lezi zitatimende ngokushesha ngangokunokwenzeka njengoba abantu bengase bathuthe noma bangabi nentshisekelo yokusiza njengoba isikhathi sihamba.

I-RAF ngeke ivikele umonakalo wemoto yakho, isithuthuthu, ibhayisikili nanoma yiziphi ezinye izinto ezilimale engozini.

Isinxephezelo esivela ku-Road Accident Fund ngeke sikhokhiswe intela.

 Isicelo sokukhokhelwa ngasinye sihlukile futhi izimali ezikhokhwayo zizoshiyana. Ngokombiko wonyaka   we-RAF ka-2020  , isilinganiso senani elikhokhiwe ngesicelo sokukhokhelwa ngasinye sasingu-R138,010,

U-R826,007 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa ngokuphathelene nokulahlekelwa umholo, u-R482,291 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa ngokuphathelene nokulimala jikelele ameshe ajwayelekile, u-R18,568 wawuyisilinganiso sokukhokhelwa sezindleko zokwelashwa. Kuye ngezimo, isinxephezelo esinikezwayo singaba ngaphezulu noma ngaphansi.

Izindleko zomngcwabo zilinganiselwe ezindlekweni zokungcwaba noma zokulothisa umufi. Amatshe amathuna kanye nezinye izindleko zomcimbi njengezimbali, ama-flyer, nanoma yikuphi ukudla neziphuzo AKUBALIWE. I-RAF izobheka ama-akhawunti ashiwo kuphela. Umuntu okhokhele izindleko kuphela ongafaka isicelo.

Isinxephezelo sikhokhwa zingakapheli izinsuku eziyi-180 kusukela ngosuku lokukhokha noma usuku lomyalelo wenkantolo.

Hlala ukhumbula ukuthi imali ebolekiwe iyabiza.  Uma udinga imali, into engcono kakhulu ongayenza ukuxoxa ngalokhu nomndeni noma abangani ukuze ubone ukuthi bangakwazi yini ukukusiza.  Uma lokhu kungeyona inketho, ungase ucabange ukukhuluma nebhange lakho ukuze ubone ukuthi ufanele yini ukubolekwa imali.

Uma kungekho kulezi zixazululo ezingenhla ezitholakala kuwe, ungaphenya ngokufaka isicelo enhlanganweni ye-bridging finance ehlonishwayo.

Thintana no-Buddy ukuze akudlulisele enkampanini ehlonishwayo yokuhlanganisa nenkampani ye-bridging finance.